Activiteiten

ZuiderLokaal biedt de kinderen een prettige veilige plek in hun eigen buurt waar ze de rust, de aandacht en de praktische steun krijgen die ze op school en thuis niet voldoende krijgen. We richten ons op kinderen uit Rotterdam-Zuid in het primair en voortgezet onderwijs, en op hun ouders.

Eind 2019 stonden bij ZuiderLokaal ruim 530 kinderen ingeschreven; 470 uit het basisonderwijs, 50 uit het Voortgezet Onderwijs.

Hoe doen we dat?

Extra les en begeleiding bij huiswerk en moeilijke stof

  • Op elke dinsdag en woensdag van 18.30-20.00 uur, in onze vestiging De Hef

Basisschool leerlingen

  • Basisscholieren krijgen maximaal twee keer per week anderhalf uur taal- en rekenles.
  • Basisscholieren die huiswerk krijgen, kunnen dat van 17:45 tot 18:25 maken in het huiswerklokaal, onder begeleiding.
  • In de periode waarin op school Citotoetsen worden gehouden, wordt hier gericht aandacht aan besteed.
  • Ook worden Cito-trainingen gedaan om een tekst goed te leren lezen en begrijpen, en leren de kinderen actief de Nederlandse taal gebruiken.
  • Basisscholieren die bij specifieke onderdelen behoefte hebben aan extra uitleg en ondersteuning, worden individueel of in kleine groepjes apart begeleid.
  • Gedurende het jaar worden met alle ouders van Basisscholieren, met hun kind en hun begeleider gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van hun schoolprestaties en wordt er besproken op welke onderwerpen de aandacht wordt gericht.

Leerlingen Voortgezet Onderwijs

  • Op beide avonden kunnen leerlingen Voortgezet Onderwijs bij het maken van hun huiswerk hulp vragen bij een van de begeleiders die in het lokaal aanwezig zijn.
  • Voor zover mogelijk kunnen deze leerlingen een beroep doen op individuele ondersteuning (of in kleine groepjes) bij specifieke vakken, zoals Engels, biologie, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde en scheikunde etc.

Aandacht voor en van ouders

Ouders krijgen aandacht van elkaar en van externe experts bij de opvoeding van hun kinderen, bij het omgaan met problemen op school, bij school(niveau) keuze en bij alle andere vragen die ouders hebben.

Sociaalemotionele ontwikkeling

In samenwerking met de afdeling Jeugd van de gemeente Rotterdam en het Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding van de Hogeschool Leiden straten we een project Sociaal Emotioneel Leren, ter bevordering van de ontwikkeling en verbetering van sociale en emotionele vaardigheden bij onze kinderen.

Individuele begeleiding

ZuiderLokaal biedt naast de reguliere leerondersteuning ook individuele begeleiding. Daarover worden met ouders aparte afspraken gemaakt. Hierover kunt u contact opnemen met Fatima Atrari (06-624781650) en/of Louisa Boulkhrif (06-624794069).