Over ZuiderLokaal

Ontstaan

De omgeving waarin kinderen ‘op Zuid’ opgroeien, maakt het voor deze kinderen niet gemakkelijk op school goed te presteren.

Veel kinderen groeien op in gezinnen met een laag inkomen en in eenoudergezinnen, met grote verantwoordelijkheden op de schouders van die ene ouder. Ook maken kinderen vaak onderdeel uit van een gezin met veel kinderen, met weinig individuele aandacht per kind. De woningen zijn vaak te klein om rustig te kunnen leren. Geldzorgen, gezondheidsproblemen en het vaak niet hebben en kunnen vinden van werk door ouders kan een sfeer van moedeloosheid en onvrede in huis brengen.

Daarnaast staan veel basisscholen in deze buurten onder grote druk. Daarmee groeit het risico, dat kinderen die niet meteen goed mee kunnen komen uit het zicht raken en steeds meer op achterstand komen te staan. [1]Deze situatie is vaak beschadigend voor het zelfbeeld van de kinderen, met alle gevolgen van dien. Zo hangen bijvoorbeeld veel in wezen goede, lieve kinderen door de situatie thuis en op school veel op straat, waar ze gemakkelijk in aanraking komen met criminaliteit. 1Gelijke kansen voor elk talent, Onderwijsbeleid 2019-2020 gemeente RotterdamABNAMRO Foundation – Seminar 2019 Ongelijke kansen in het onderwijsJeugd Educatie Fonds – Kansenongelijkheid in het Nederlands basisonderwijsMeerderheid basisscholen heeft lees- en spellingonderwijs niet op ordeSommen stampen terug van weggeweest _ TrouwNederlandse leerlingen rekenen en lezen slechter dan hun ouders _ TrouwNiks nieuwe lesmethoden, ‘ouderwets’ sommen stampen terug van weggeweest _ Nieuwsuur Hier vindt u enkele publicaties die in dit kader van belang zijn

Dit inzicht, en de ervaring met haar eigen kinderen, zorgden ervoor dat Louisa Boulkhrif in 2014 startte met leerondersteuning in een buurthuis in de Rotterdamse wijk Vreewijk. De basisgedachte daarbij was, dat de ouders van de kinderen zelf actief meehelpen en ook aanwezig zijn. Het initiatief is uitgegroeid tot een ook buiten Vreewijk bekend, succesvol fenomeen waar in het schooljaar 2016-2017 zo’n 120 kinderen aan deelnamen en 60 noodgedwongen op een wachtlijst stonden.

Schooljaar 2017-2018

Bij aanvang van het schooljaar 2017-2018 is het initiatief van Louisa ondergebracht in de Stichting ZuiderLokaal. De leerondersteuning op dinsdag- en donderdagavond vond in dat jaar plaats op een nieuwe locatie: het Vreewijk Lyceum. In dit schooljaar groeide het aantal ingeschreven kinderen tot ruim 250. We beschikten niet over financiële reserves, en wisten daardoor pas kort voor aanvang van het nieuwe schooljaar of we over voldoende financiële middelen zouden beschikken om onze activiteiten te kunnen starten.

Schooljaar 2018-2019

In dat schooljaar hebben we een tweede vestiging kunnen starten in het Rotterdams Vakcollege de Hef, waar we geopend waren op de woensdagavonden. Na slechts drie weken waren daar 290 leerlingen ingeschreven. We zetten ook de activiteiten op onze vestiging in het Vreewijk Lyceum voort op dinsdag- en donderdagavond. Daar werden 190 kinderen ingeschreven. Totaal dus 480, waarvan een deel helaas enkele maanden op een wachtlijst kwam.

Voortzetting van onze activiteiten in het Vreewijk Lyceum en uitbreiding in De Hef was dat schooljaar mogelijk doordat we in augustus 2018 een subsidie ontvingen van CityLab010 en bijdragen vanuit de Wijkraden Hillesluis en Vreewijk. Deze subsidies zijn echter tijdelijk en om financiële zekerheid te creëren, zochten we naar mogelijkheden om meerjarige financiële afspraken te maken met de gemeente Rotterdam en/of het NPRZ.

Tijdens een bezoek in november 2018 raakte wethouder Onderwijs, Said Kasmi, onder de indruk van het werk van onze stichting. Hij toonde zich bereid om mee te denken over structurele financiering.

Schooljaar 2019-2020

We konden dit schooljaar helaas geen gebruik meer maken van onze vestiging in het Vreewijk Lyceum. Daarom hebben we in de Hef op twee avonden per week dubbele klassen samengesteld. Zo konden we de toestroom van meer dan 530 inschrijvingen aan, ook al ontstond ook dit jaar weer een wachtlijst. Omdat structurele financiering nog niet kon worden gerealiseerd, deden we, gelukkig niet tevergeefs, een beroep op eenmalige subsidies van de wijkraden Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis en Vreewijk. Daarnaast is een subsidie verleend door Couleur Locale.

Dankzij samenwerking met de Opleiding voor Onderwijsassistent van het Albeda-college, groeide het aantal begeleiders naar ruim 60.

Schooljaar 2020-2021

In verband met de corona-uitbraak, moesten we in maart 2020 onze activiteiten staken. In september verwachten we het nieuwe schooljaar weer te kunnen starten. Dat zal gebeuren onder een nieuw financieel regime. ZuiderLokaal is in de gelegenheid gesteld om onze leerondersteuning aan te bieden aan basisscholen op Zuid, in het kader van de dagprogrammering NPRZ.

We streven ernaar het aantal vestigingen weer uit te breiden, om een beter spreiding over Rotterdam Zuid te realiseren.

In september starten we in samenwerking met de afdeling Jeugd van de gemeente Rotterdam en het Lectoraat Ouderschap & Ouderbegeleiding van de Hogeschool Leiden een project Sociaal Emotioneel Leren, ter bevordering van de ontwikkeling en verbetering van sociale en emotionele vaardigheden bij onze kinderen.

Wat kenmerkt ZuiderLokaal?

ZuiderLokaal is opgericht door ouders, die de verantwoordelijkheid nemen voor wat er op de lesavonden voor en met hun kinderen gebeurt. De ouders realiseren zich hoe cruciaal de rol van ouders is voor het welslagen van hun kinderen. Zij hebben er alles voor over om hun kinderen een goede start in het leven te geven. ZuiderLokaal helpt hen om de door hen gewenste ouderrol te vervullen en aan te vullen. In die zin is ZuiderLokaal een verlengstuk van het gezin.

Familiesfeer en gemeenschapszin vormen voor ZuiderLokaal belangrijke pilaren voor de effectiviteit van de stichting. In een dergelijke ambiance helpt iedereen elkaar. En als uitvloeisel daarvan helpen mensen elkaar ook in de wijk en op school. ZuiderLokaal is een hechte gemeenschap, waar alle kinderen er toe doen en de aandacht krijgen die ze verdienen.

ZuiderLokaal geeft de kinderen voldoende kennis en (zelf)inzicht mee om zich ten minste te kunnen handhaven, en om maximaal gebruik te maken van hun eigen capaciteiten en van de mogelijkheden die onderwijs hun biedt. In de praktijk blijkt, dat ook het gevoel (weer) ergens bij te horen tijdens de deelname groeit.

Begeleiding

Begeleiders die werkzaam zijn bij ZuiderLokaal zijn studenten van de opleiding tot onderwijsassistent, van de PABO en andere HBO- en universitaire opleidingen en leerlingen uit de hoogste klas van HAVO en VWO. Daarnaast schakelen we mensen in met een onderwijsachtegrond. Alle begeleiders dienen over een VOG te beschikken.

Sinds 2017 werkt ZuiderLokaal samen met Thomas Moore pabo, waardoor het mogelijk wordt meer studenten in te zetten, met (nog) meer persoonlijke aandacht voor de kinderen van het basisonderwijs. Alle basisschoolgroepen hebben vaste begeleiders. Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs kunnen bij het maken van hun  huiswerk zelf hulp vragen bij een van de aanwezige begeleiders. Nieuwe begeleiders worden ingewerkt en lopen minstens 6 weken mee met een ervaren begeleider. Begeleiders kunnen bij problemen een beroep doen op Louisa en op ervaren leerkrachten.

Begeleiders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 10,- per contactuur, d.w.z. maximaal € 15,- per avond. Voorbereiding, opruimen van spullen etc. gebeurt in de “eigen” tijd.

Vrijwilligers

Ouders helpen in de klas, met de administratie, met het rondbrengen van lesmateriaal en kopieerwerk; ze verzorgen de limonade en de thee, en helpen opruimen en schoonmaken. Tevens fungeert een vrijwilliger als conciërge. Samen met onze begeleiders zorgen zij voor een hechte band met ouders en kinderen en met de gemeenschap op Zuid.

Samenwerking

De directeuren van enkele nabijgelegen basisscholen zijn nauw betrokken bij onze leerondersteuning. Zij geven advies over de lesstof die ZuiderLokaal met de leerlingen zou kunnen doornemen en zij verwijzen leerlingen door die meer aandacht nodig hebben. Ze betaalden in 2019-2020 de ouderbijdrage voor kinderen van hun school.

De directie van het Rotterdams Vakcollege de Hef stelt lokalen beschikbaar voor onze activiteiten en ruimte voor de opslag van onze spullen.

Ook met het Centrum voor Jeugd en Gezin werken we samen, met name voor activiteiten gericht op de ouders. Onze vertrouwenspersoon is een medewerker van het CJG.

Bestuur

De algemene leiding van Zuiderlokaal is in handen van het stichtingsbestuur, ondersteund door vele ouders en buurtbewoners. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Bescherming persoonlijke integriteit

Ouders die hun kind(eren) inschrijven bij Stichting Zuiderlokaal doen dat in het vertrouwen dat er op een liefdevolle en correcte wijze met hun kinderen wordt omgegaan. We zijn ons daar goed van bewust en willen dat vertrouwen niet beschamen. Daarom hebben we de volgende waarborgen gecreëerd:

1. Gedragscode
We hanteren een gedragscode die grensoverschrijdend gedrag moet voorkomen. Deze gedragscode is gebaseerd op de modelgedragscode van Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Deze kunt u door op de volgende link te klikken lezen/downloaden: Gedragscode Stichting ZuiderLokaal
Iedere vrijwilliger dient bij aanstelling deze gedragscode te ondertekenen.

2. VOG
Iedere vrijwilliger die op enigerlei wijze werkzaamheden verricht voor of namens de stichting, waarbij hij/zij in contact komt met een of meer kinderen die bij de stichting staan ingeschreven, dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De aanvraag voor de gratis VOG gebeurt via onze stichting.

3. Zichtbaarheid
Indien een vrijwilliger een leerling persoonlijk begeleid, bijvoorbeeld als de leerling moeite heeft met een bepaald vak, gebeurt dat altijd in een ruimte waarin men van buitenaf zichtbaar is.

4. Vertrouwenspersoon
Kinderen en/of ouders die menen dat er sprake is (geweest) van grensoverschrijdend gedrag, kunnen dat bespreken met een vertrouwenspersoon. Deze wordt aangesteld door het bestuur.
Meer informatie: Aanstelling Vertrouwenspersoon Stichting ZuiderLokaal
De huidige vertrouwenspersoon is Giselda Fernandes Coelho Ramos. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-35124850