Over ZuiderLokaal

Ontstaan

Je kinderen niet kunnen helpen bij hun schoolwerk. Voor veel ouders is dat een frustrerende realiteit. En met een laag inkomen is bijles onbetaalbaar. Louisa Boulkhrif, een alleenstaande  moeder in Tuindorp Vreewijk, besloot om het dan maar zelf te organiseren, met enkele andere moeders. Zo werd in het schooljaar 2013-2014 de basis gelegd voor wat nu ZuiderLokaal is.

Ontwikkeling en bereik

In Wijkcentrum De Brink werden in het schooljaar 2016-2017 al 120 kinderen twee avonden per week geholpen en stonden er nog eens 60 op een wachtlijst. Met de oprichting van Stichting ZuiderLokaal en de start van een vestiging in het Vreewijk Lyceum, groeide het aantal inschrijvingen in het schooljaar 2017-2018 naar ruim 300. Sindsdien worden jaarlijks ongeveer 500 leerlingen ingeschreven (85 % basisschool) en hebben we steeds een wachtlijst.
De leerlingen zijn afkomstig van meer dan 40 basisscholen in Rotterdam Zuid en 16 scholen voor voortgezet onderwijs, uit alle wijken op Zuid, met name de Afrikaanderwijk, Hillesluis, Bloemhof, Vreewijk en Tarwewijk.

In het schooljaar 2021-2022 openen we naast de Hef (Feijenoord) een tweede vestiging in Veenoord (IJsselmonde).

Filosofie

De onderwijswereld onderkent het belang van betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kind. Iedere ouder kent de situatie waarin een kind vraagt om hulp en uitleg bij iets wat het op school niet heeft begrepen. Veel ouders zijn prima in staat om hun kind die hulp te bieden, of tegen betaling te laten bieden, zonder dat de school daarbij is betrokken. De vraag is of de school daarin zou moeten treden. Bovendien, mogen we verwachten dat, met de  enorme leraren tekorten en de veelheid aan taken, de scholen buiten de normale schooltijd die specifieke extra hulp voor de kinderen van deze ouders organiseren?

Helaas zijn er ook veel ouders die extra hulp voor hun kind niet zelf kunnen bieden of (tegen betaling) laten bieden.
ZuiderLokaal ontleent zijn bestaansrecht aan de grote en groeiende behoefte bij deze ouders op Zuid aan leerondersteuning voor hun kinderen. ZuiderLokaal is in die zin verlengstuk van het gezin.
Het blijkt dat de meeste kinderen al vroeg een grote achterstand hebben, zowel in taalontwikkeling als in rekenvaardigheden. Ouders willen daarom dat de meeste aandacht daarop wordt gericht.

ZuiderLokaal biedt een veilige plek, waar kinderen worden geholpen door begeleiders, rolmodellen afkomstig uit hun eigen buurt. Zij zijn het bewijs dat studeren zinvolle tijdsbesteding is, een goede voorbereiding op een bevredigend (arbeids)leven.

Daarnaast biedt de aanwezigheid van ouders in het overblijflokaal, tijdens de lessen, de gelegenheid om ook voor hen activiteiten te organiseren. Dat sluit goed aan bij de gedachte achter Integrale Leerondersteuning die de gemeente voorstaat.

Deelname aan activiteiten van ZuiderLokaal is gratis.

Organisatie

Al het werk binnen ZuiderLokaal wordt gedaan door vrijwilligers, die daarvoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Zij dienen over een VOG te beschikken. Samen zorgen zij voor een hechte band met ouders en kinderen en met de gemeenschap op Zuid.

De belangrijkste vrijwilligers zijn de 50 à 60 begeleiders, voor een groot deel studenten van de opleiding voor Onderwijs Assistent, studenten HBO en universiteit en examenleerlingen HAVO en VWO.

Tijdens de openingsuren zijn er nog enkele vrijwilligers actief: een conciërge, enkele moeders die zorgen voor limonade voor de kinderen halverwege de avond tijdens de pauze,  voor koffie en thee voor overblijvende ouders, voor het rond brengen van lesmateriaal en voor het opruimen.

Voor de 1 op1 begeleiding zijn er ruim 20 PABO-studenten, die helpen in het kader van hun participatie-uren aan de Thomas More PABO. Daarnaast zijn er nog enkele oudere vrijwilligers voor 1 op 1 begeleiding.

Alle basisschoolgroepen hebben vaste begeleiders. Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs kunnen bij het maken van hun  huiswerk zelf hulp vragen bij een van de aanwezige begeleiders. Nieuwe begeleiders worden ingewerkt en lopen minstens 6 weken mee met een ervaren begeleider. Begeleiders kunnen bij problemen een beroep doen op Louisa en op ervaren leerkrachten.

ZuiderLokaal is op drie avonden in de week geopend: op dinsdag- en donderdagavond in de Hef en op woensdagavond in Veenoord. We zijn daar geopend van 17.45 tot 20.00 uur.
De directies van het Rotterdams Vakcollege de Hef en de School 4Sport & Lifestyle Veenoord stellen lokalen beschikbaar voor onze activiteiten en ruimte voor de opslag van onze spullen.

We werken samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, met name voor activiteiten gericht op de ouders. Onze vertrouwenspersoon is een medewerker van het CJG.

Stichting ZuiderLokaal heeft een bestuur van 6 personen. Drie daarvan, Louisa, Fatima en Peter vormen de dagelijkse leiding van de organisatie en de operationele leiding op de vestigingen. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Bescherming persoonlijke integriteit

Ouders die hun kind(eren) inschrijven bij Stichting Zuiderlokaal doen dat in het vertrouwen dat er op een liefdevolle en correcte wijze met hun kinderen wordt omgegaan. We zijn ons daar goed van bewust en willen dat vertrouwen niet beschamen. Daarom hebben we de volgende waarborgen gecreëerd:

1. Gedragscode
We hanteren een gedragscode die grensoverschrijdend gedrag moet voorkomen. Deze gedragscode is gebaseerd op de modelgedragscode van Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Deze kunt u door op de volgende link te klikken lezen/downloaden: Gedragscode Stichting ZuiderLokaal
Iedere vrijwilliger dient bij aanstelling deze gedragscode te ondertekenen.

2. VOG
Iedere vrijwilliger die op enigerlei wijze werkzaamheden verricht voor of namens de stichting, waarbij hij/zij in contact komt met een of meer kinderen die bij de stichting staan ingeschreven, dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De aanvraag voor de gratis VOG gebeurt via onze stichting.

3. Zichtbaarheid
Indien een vrijwilliger een leerling persoonlijk begeleid, bijvoorbeeld als de leerling moeite heeft met een bepaald vak, gebeurt dat altijd in een ruimte waarin men van buitenaf zichtbaar is.

4. Vertrouwenspersoon
Kinderen en/of ouders die menen dat er sprake is (geweest) van grensoverschrijdend gedrag, kunnen dat bespreken met een vertrouwenspersoon. Deze wordt aangesteld door het bestuur.
Meer informatie: Aanstelling Vertrouwenspersoon Stichting ZuiderLokaal
De huidige vertrouwenspersoon is Giselda Fernandes Coelho Ramos. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-35124850