Over ZuiderLokaal

Ontstaan

De omgeving waarin kinderen ‘op Zuid’ opgroeien, maakt het voor deze kinderen niet gemakkelijk op school goed te presteren.

Veel kinderen groeien op in gezinnen met een laag inkomen en in eenoudergezinnen, met grote verantwoordelijkheden op de schouders van die ene ouder. Ook maken kinderen vaak onderdeel uit van een gezin met veel kinderen, met weinig individuele aandacht per kind. De woningen zijn vaak te klein om rustig te kunnen leren. Geldzorgen, gezondheidsproblemen en het vaak niet hebben en kunnen vinden van werk door ouders kan een sfeer van moedeloosheid en onvrede in huis brengen.

Daarnaast staan scholen onder grote druk om zo hoog mogelijke scores te behalen. Daarmee groeit het risico, dat kinderen die niet meteen goed mee kunnen komen uit het zicht raken en steeds meer op achterstand komen te staan. Deze situatie is vaak beschadigend voor het zelfbeeld van de kinderen, met alle gevolgen van dien. Zo hangen bijvoorbeeld veel in wezen goede, lieve kinderen door de situatie thuis en op school veel op straat, waar ze gemakkelijk in aanraking komen met criminaliteit.

Dit inzicht, en de ervaring met haar eigen kinderen, zorgden ervoor dat Louisa Boulkhrif in 2014 startte met huiswerkbegeleiding in een buurthuis in de Rotterdamse wijk Vreewijk. De basisgedachte daarbij was, dat de ouders van de kinderen zelf actief meehelpen en ook aanwezig zijn. Het initiatief is uitgegroeid tot een, ook buiten Vreewijk bekend, succesvol fenomeen waar in 2016 zo’n 120 kinderen aan deelnemen en 60 noodgedwongen op een wachtlijst stonden.

Schooljaar 2017-2018

Bij aanvang van het schooljaar 2017-2018 is het initiatief van Louisa ondergebracht in de Stichting ZuiderLokaal. De huiswerkbegeleiding op dinsdag- en donderdagavond vindt sindsdien plaats op een nieuwe locatie: het Vreewijk Lyceum. In dit schooljaar groeide het aantal ingeschreven kinderen tot ruim 250. We konden het schooljaar afsluiten met een klein positief saldo. We beschikken niet over financiële reserves, en wisten daardoor pas kort voor aanvang van het nieuwe schooljaar of we over voldoende financiële middelen zouden beschikken om onze activiteiten in het nieuwe schooljaar te kunnen starten.

Schooljaar 2018-2019

In het huidige schooljaar hebben we een nieuwe vestiging kunnen openen in het Rotterdams Vakcollege De Hef, waar we geopend zijn op de woensdagavonden.

Na slechts drie weken waren daar per 30 september 290 leerlingen ingeschreven. We zetten ook de activiteiten op onze vestiging in het Vreewijk Lyceum voort op dinsdag- en donderdagavond. Daar staan per 30 september 190 kinderen ingeschreven.

Voortzetting van onze activiteiten in het Vreewijk Lyceum en uitbreiding in De Hef werd mogelijk gemaakt doordat we in augustus een subsidie ontvingen van CityLab010 en bijdragen vanuit de Wijkraden Hillesluis en Vreewijk. Met deze middelen kunnen we onze activiteiten dit schooljaar weer starten, maar ze zijn  onvoldoende om de begrote kosten voor het gehele schooljaar te dekken.

We streven ernaar meer financiële zekerheid te creëren, door structurele meerjarige financiële afspraken te maken met de gemeente Rotterdam en/of het NPRZ.

De noodzaak daartoe is groot: per 30 september zijn er bij Zuiderlokaal 480 kinderen ingeschreven. Omdat we die met het huidige aantal begeleiders niet kunnen opvangen, zijn we genoodzaakt voorlopig een wachtlijst te hanteren.

Wat kenmerkt ZuiderLokaal?

ZuiderLokaal is opgericht door ouders, die de verantwoordelijkheid nemen voor wat er op de huiswerkavonden voor en met hun kinderen gebeurt. De ouders realiseren zich hoe cruciaal de rol van ouders is voor het welslagen van hun kinderen. Zij hebben er alles voor over om hun kinderen een goede start in het leven te geven. ZuiderLokaal helpt hen om de door hen gewenste ouderrol te vervullen en aan te vullen.

Familiesfeer en gemeenschapszin vormen voor ZuiderLokaal belangrijke pilaren voor de effectiviteit van de stichting. In een dergelijke ambiance helpt iedereen elkaar. En als uitvloeisel daarvan helpen mensen elkaar ook in de wijk en op school. ZuiderLokaal is een hechte gemeenschap, waar alle kinderen er toe doen en de aandacht krijgen die ze verdienen.

ZuiderLokaal geeft de kinderen voldoende kennis en (zelf)inzicht mee om zich ten minste te kunnen handhaven, en om maximaal gebruik te maken van hun eigen capaciteiten en van de mogelijkheden die onderwijs hun biedt. In de praktijk blijkt, dat ook het gevoel (weer) ergens bij te horen tijdens de deelname groeit.

Begeleiding

Begeleiders die werkzaam zijn bij ZuiderLokaal zijn leerlingen uit de hoogste klas van HAVO en VWO, studenten van Universiteit, HBO en specifiek PABO en van de opleiding tot onderwijsassistent en uit enkele gepensioneerde leraren. Alle begeleiders dienen over een VOG te beschikken.

Sinds 2017 werkt ZuiderLokaal samen met Thomas Moore pabo, waardoor het mogelijk wordt meer studenten in te zetten, met (nog) meer persoonlijke aandacht voor de kinderen van het basisonderwijs. Alle Basisschoolgroepen hebben vaste begeleiders. Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs kunnen bij het maken van hun  huiswerk zelf hulp vragen bij een van de aanwezige begeleiders. Nieuwe begeleiders worden ingewerkt en lopen minstens 6 weken mee met een ervaren begeleider. Begeleiders kunnen bij problemen een beroep doen op Louisa en op de remedial teacher.

Begeleiders ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 10,- per contactuur, d.w.z. maximaal € 15,- per avond. Voorbereiding, opruimen van spullen etc. gebeurt in de “eigen” tijd.

Buiten de begeleiders ontvangt niemand een vergoeding, tenzij voor tevoren goedgekeurde, gemaakte en verantwoorde onkosten.

Ouders helpen in de klas, met de administratie, ze verzorgen de limonade en de thee, en helpen opruimen en schoonmaken.

Samenwerking

De directeuren en docenten van de nabijgelegen basisscholen zijn nauw betrokken bij de huiswerkbegeleiding. Zij geven advies over de lesstof die ZuiderLokaal met de leerlingen zou kunnen doornemen en zij verwijzen leerlingen door die meer aandacht nodig hebben. De directie van het Vreewijk Lyceum heeft lokalen en de kantine van het Vreewijk Lyceum aan ZuiderLokaal ter beschikking gesteld en draagt bij in de kosten van een conciërge. Ook de directie van het Rotterdams Vakcollege De Hef stelt lokalen beschikbaar voor onze activiteiten.  De directie van SBO Nelson Mandela, waarvan zeer veel kinderen bij ons staan ingeschreven, leverde een bijdrage in de vorm van lesmateriaal.

Toekomst

Daar het voor kinderen van het VO belangrijk is om regelmatig huiswerk te maken, en omdat een deel van deze kinderen ’s avonds ook deelneemt aan het verenigingsleven, hebben we voor deze groep het aantal avonden uitgebreid naar drie, zij het verspreid over twee vestigingen. Inmiddels zijn 480 kinderen uit heel Rotterdam Zuid ingeschreven bij ZuiderLokaal. We ontvangen van ouders verzoeken om ook elders op Zuid vestigingen te openen. Voorlopig concentreren we ons op het wegwerken van de wachtlijst. Daar richten we onze aandacht allereerst op.

Daarnaast willen we ook graag vorm geven aan onze wens om in het weekend activiteiten aan te bieden gericht op Maatschappelijke Oriëntatie: Kennismaken met cultuur, natuur, beroepen, sport en spel, geld, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Ook voor ouders, van wie een behoorlijk aantal in school verblijft terwijl hun kind les krijgt, willen we speciale programma’s aanbieden.

Bestuur

De algemene leiding van Zuiderlokaal is in handen van het stichtingsbestuur, ondersteund door vele ouders en buurtbewoners. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Bescherming persoonlijke integriteit

Ouders die hun kind(eren) inschrijven bij Stichting Zuiderlokaal doen dat in het vertrouwen dat er op een liefdevolle en correcte wijze met hun kinderen wordt omgegaan. We zijn ons daar goed van bewust en willen dat vertrouwen niet beschamen. Daarom hebben we de volgende waarborgen gecreëerd:

1. Gedragscode
We hanteren een gedragscode die grensoverschrijdend gedrag moet voorkomen. Deze gedragscode is gebaseerd op de modelgedragscode van Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Deze kunt u door op de volgende link te klikken lezen/downloaden: Gedragscode Stichting ZuiderLokaal
Iedere vrijwilliger dient bij aanstelling deze gedragscode te ondertekenen.

2. VOG
Iedere vrijwilliger die op enigerlei wijze werkzaamheden verricht voor of namens de stichting, waarbij hij/zij in contact komt met een of meer kinderen die bij de stichting staan ingeschreven, dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De aanvraag voor de gratis VOG gebeurt via onze stichting.

3. Zichtbaarheid
Indien een vrijwilliger een leerling persoonlijk begeleid, bijvoorbeeld als de leerling moeite heeft met een bepaald vak, gebeurt dat altijd in een ruimte waarin men van buitenaf zichtbaar is.

4. Vertrouwenspersoon
Kinderen en/of ouders die menen dat er sprake is (geweest) van grensoverschrijdend gedrag, kunnen dat bespreken met een vertrouwenspersoon. Deze wordt aangesteld door het bestuur.
Meer informatie: Aanstelling Vertrouwenspersoon Stichting ZuiderLokaal
De huidige vertrouwenspersoon is Giselda Fernandes Coelho Ramos. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-35124850